Αγορές Forex

Στην αγορά Forex, διατίθενται τρεις διαφορετικές αγορές, οι οποίες επιτρέπουν διαφορετικού τύπου συναλλαγές. Οι τρεις αυτές αγορές είναι:

  1. οι αγορές τοις μετρητοίς (spot market)
  2. οι προθεσμιακές συμφωνίες (forwards market)
  3. και οι συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης (futures market).

Οι αγορές τοις μετρητοίς (spot market).

Οι αγορές τοις μετρητοίς είναι και οι πλέον δημοφιλείς, κάτι που οφείλεται στην κυριαρχία του διαδικτύου στις συναλλαγές Forex. Σε αυτού του είδους την αγορά, η συναλλαγή ολοκληρώνεται συνήθως εντός μίας ή μερικών ημερών και αφορά σε μετρητά και όχι σε συμβόλαια. Ουσιαστικά, ο επενδυτής επιλέγει ένα ζεύγος νομισμάτων, αγοράζει το ένα (δεσμεύοντας εκείνη τη στιγμή το μέρος του κεφαλαίου του που επιθυμεί να επενδύσει), περιμένει να πέσει η ισοτιμία και το πουλά. Διαβάστε αναλυτικότερα τι είναι οι αγορές τοις μετρητοίς (spot market).

Οι προθεσμιακές συμφωνίες (forwards market).

Οι προθεσμιακές συμφωνίες, από την άλλη, είναι περισσότερο μακροπρόθεσμες και αποτελούν ουσιαστικά συμβόλαια μεταξύ δύο πλευρών. Ο επενδυτής επιλέγει το ζεύγος των νομισμάτων και πουλά το ένα για να αγοράσει το άλλο. Παράλληλα, ορίζει μια μελλοντική ημερομηνία και την ισοτιμία, στην οποία επιθυμεί να κλείσει η συμφωνία – να πουλήσει, δηλαδή το νόμισμα που αγόρασε. Οι όροι της συμφωνίας, πάντως, δεν είναι απόλυτα δεσμευτικοί, καθώς κάθε πλευρά μπορεί να αποχωρήσει μέχρι το πέρας της συμφωνίας. Αυτό μπορεί να συμβεί, καθώς, εκτός από τον τομέα του χρονικού ορίου, οι προθεσμιακές συμφωνίες διαφέρουν από τις αγορές τοις μετρητοίς και εξαιτίας του γεγονότος ότι το κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε δεσμεύεται στο τέλος της συμφωνίας. Διαβάστε αναλυτικότερα τι είναι οι προθεσμιακές συμφωνίες (forwards market).

Οι συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης (futures market).

Οι συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης, τέλος, αποτελούν τις πλέον πολύπλοκες και δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις συναλλαγές νομισμάτων. Σε γενικές γραμμές, ο επενδυτής έχει να επιλέξει το ζεύγος της συναλλαγής και την τιμή στην οποία θα κλείσει αυτή στο εγγύς μέλλον (η διάρκειά της συνήθως είναι στους τρεις μήνες). Το κεφάλαιο, σε αυτή την περίπτωση όμως, δεσμεύεται σε ημερήσια βάση, ανάλογα με τις ισοτιμίες που προκύπτουν. Με λίγα λόγια, η συμφωνία θα εξετάζεται στο τέλος κάθε ημέρας και, όταν η ισοτιμία φτάσει στο νούμερο που έχει οριστεί, ο επενδυτής θα λάβει το κέρδος του. Αντίθετα, θα ζημιώνεται σε καθημερινή βάση. Σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα, η συμφωνία είναι απόλυτα δεσμευτική και δεν υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης, πριν το πέρας της. Διαβάστε αναλυτικότερα τι είναι οι συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης (futures market).

 

Οι τρεις παραπάνω αγορές είναι οι βασικότερες στην αγορά του Forex και αποτελούν ουσιαστικά τις επιλογές των επενδυτών. Καθεμιά τους έχει το δικό της ρίσκο και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Οι πιο αξιόπιστες εταιρίες Forex προσφέρουν σίγουρα αυτές τις αγορές.