Ανοδικές και πτωτικές τάσεις στην αγορά του forex

Οι ισοτιμίες των ζευγών και οι κινήσεις τους αποτελούν τον βασικό παράγοντα στις συναλλαγές στην αγορά του forex. Άλλωστε, η κίνησή τους, ανοδική ή καθοδική, είναι αυτή που κρίνει τα κέρδη ή τις ζημίες σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν οι επενδυτές. Και, προκειμένου να προχωρήσουν σε εμπεριστατωμένες προβλέψεις, ως προς τις κινήσεις μιας ισοτιμίας, οι επενδυτές πρέπει πρώτα απ’ όλα να εντοπίσουν μια τάση, η οποία θα τους φανερώσει την πορεία της στο μέλλον.

Οι τάσεις αποτελούν ουσιαστικά τον προπομπό κάθε κίνησης μιας ισοτιμίας. Πρόκειται για φαινόμενα που δείχνουν τις επόμενες κινήσεις και μπορούν να εντοπιστούν μέσω της τεχνικής ανάλυσης. Η συγκεκριμένη τακτική, άλλωστε, προσφέρει ένα πλήθος εργαλείων στους επενδυτές, προκειμένου να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα, και ο εντοπισμός μιας τάσης μπορεί αν γίνει είτε με τον πιο απλό τρόπο είτε με κάποιον πιο σύνθετο.

Για παράδειγμα, κάποιος επενδυτής δεν έχει παρά να διαβάσει ένα διάγραμμα τεχνικής ανάλυσης και να αναζητήσει τα χαμηλά και τα υψηλά μιας ισοτιμίας. Αν τα χαμηλά και τα υψηλά χαμηλώνουν με το πέρασμα των ωρών ή των ημερών, τότε πιθανότατα βρίσκεται μπροστά σε μια καθοδική τάση. Αντίθετα, αν τα χαμηλά και τα υψηλά ανεβαίνουν, τότε βρίσκεται μπροστά σε μια ανοδική τάση.

Εντοπίζοντας μια από τις παραπάνω τάσεις, δεν έχει παρά να πράξει ανάλογα. Αν για παράδειγμα, εντοπίσει καθοδική τάση σε ένα ζεύγος που κατέχει, τότε θα πρέπει να πουλήσει. Αντίστοιχα, αν εντοπίσει ανοδική τάση σε κάποιο άλλο ζεύγος, καλά θα κάνει να το αγοράσει.

Φυσικά, ο εντοπισμός μιας τάσης δεν αρκεί από μόνος του, καθώς ο επενδυτής θα πρέπει να αναλύσει κι άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η εν λόγω τάση διαθέτει διάρκεια. Το ίδιο χρήσιμη θα του φανεί και η ορμή της. Και, φυσικά, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προβλέψει το καλύτερο σημείο εισόδου και εξόδου από μια συγκεκριμένη αγορά.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κομμάτι της τεχνικής ανάλυσης. Χάρη σε επιπλέον εργαλεία που έχει στη διάθεσή του (όπως οι τεχνικοί δείκτες), ο επενδυτής μπορεί να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που του δίνει η τάση και να προχωρήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια στη συναλλαγή του.