Αξιόπιστοι πάροχοι υπηρεσιών Forex

Κάθε επίδοξος επενδυτής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές στην αγορά Forex θα βρεθεί μπροστά σε δεκάδες επιλογές, όσον αφορά στους παρόχους online υπηρεσιών Forex που δραστηριοποιούνται στη χώρα του. Η επιλογή είναι σίγουρα δύσκολη και η τελική απόφαση μπορεί να κριθεί σε λεπτομέρειες, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ιδιότητες που πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες για κάθε πάροχο υπηρεσιών Forex.

 

Η πρώτη από αυτές είναι η νομιμότητα. Για να μπορεί να δραστηριοποιείται online κάθε πάροχος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας, όπου εδρεύει. Συνήθως, πρόκειται για χώρες που ευνοούν την ίδρυση παράκτιων (offshore) εταιρειών και οι αρμόδιες Αρχές είναι αυτές που ορίζουν τις σχετικές δραστηριότητες, όπως οι τοπικές επιτροπές κεφαλαιαγοράς. Η συγκεκριμένη άδεια, λοιπόν, αποτελεί την πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία ενός online παρόχου.

 

Η ίδια Αρχή που παραχωρεί την άδεια σε κάποιον online πάροχο Forex έχει και την ευθύνη της εποπτείας των δραστηριοτήτων του, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η εξασφάλιση της εν λόγω άδειας αποτελεί όχι το τέλος, αλλά την αρχή μιας σειράς ελέγχων που επιβεβαιώνουν τη σωστή και νόμιμη λειτουργία της εταιρείας. Με λίγα λόγια, ένας online πάροχος που εξασφάλισε αρχικά την άδεια, πληρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να τη χάσει ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή εντοπίσει παρατυπίες.

 

Τέλος, εκτός από τη νομιμότητα, απαραίτητη είναι και η ασφάλεια. Ο επίδοξος επενδυτής οφείλει να βεβαιωθεί πως τα κεφάλαια που θα μεταφέρει στον online  λογαριασμό του είναι ασφαλή. Αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως από τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η εταιρεία για τις online συναλλαγές της, αλλά και από τον τρόπο που “αποθηκεύει” τα κεφάλαια των μελών της. Ο κανόνας θέλει τους online παρόχους να χρησιμοποιούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για τα χρήματα των μελών της, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των χρημάτων για εταιρικούς σκοπούς.

Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά (αλλά όχι όλα) στοιχεία που φανερώνουν την αξιοπιστία και τη νομιμότητα μιας εταιρίας online Forex. Οι επενδυτές θα πρέπει να τα αποζητούν πριν αποφασίσουν την εγγραφή και την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω κάποιου online παρόχου.