Διαγράμματα τεχνικής ανάλυσης στην αγορά του Forex

Η ενημέρωση αποτελεί το παν για κάθε επενδυτή που επιθυμεί να πετύχει στην αγορά του Forex. Άλλωστε, δεν πρόκειται για ένα τυχερό παιχνίδι, αλλά για επενδύσεις που απαιτούν γνώση του αντικειμένου, της παρούσας κατάστασης, αλλά και της πρόσφατης ιστορίας μιας ισοτιμίας. Οι κινήσεις μιας ισοτιμίας κατά το παρελθόν, άλλωστε, επιτρέπουν στους επενδυτές να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά της και να μπορέσουν να προβλέψουν τις μελλοντικές κινήσεις της, πριν αποφασίσουν να ανοίξουν ή κλείσουν μια συναλλαγή.

Η πρόσφατη ιστορία μιας ισοτιμίας, λοιπόν, μπορεί να ερμηνευθεί μέσω της τεχνικής ανάλυσης, η οποία συντελείται χάρη στη βοήθεια διαφορετικών εργαλείων. Ανάμεσα σε αυτά, ένα από τα πιο χρήσιμα είναι τα διαγράμματα. Τα διαγράμματα συναντώνται σε διαφορετικές μορφές και μας πληροφορούν για τις πρόσφατες κινήσεις μιας ισοτιμίας σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Οι τρεις κυριότεροι τύποι που είναι διαθέσιμοι στους επενδυτές είναι το γραμμικό, το ραβδόγραμμα και το γράφημα candlestick, τα οποία προσφέρουν διαφορετικές πληροφορίες.

Το γραμμικό διάγραμμα είναι και το πιο απλό και καταλληλότερο για μια πρώτη εικόνα των κινήσεων μιας ισοτιμίας. Τα στοιχεία που προσφέρει, άλλωστε, είναι λιγότερα, σε σχέση με τους άλλους δύο τύπους διαγραμμάτων. Οι επενδυτές που το χρησιμοποιούν, λοιπόν, πληροφορούνται μόνο για τις τιμές κλεισίματος μιας ισοτιμίας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και μπορούν να πάρουν μια πρώτη γεύση για τη δημιουργία μιας τάσης.

Το ραβδόγραμμα, από την άλλη, δίνει στοιχεία όχι μόνο για τις τιμές κλεισίματος μιας ισοτιμίας, αλλά και για τις τιμές ανοίγματος. Παράλληλα, επιλέγοντας μια δεδομένη χρονική περίοδο, μπορεί κάποιος να δει τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές της εν λόγω ισοτιμίας.

Τέλος, το γράφημα candlestick παρουσιάζει τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος, τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές μιας δεδομένης χρονικής περιόδου, μα και άλλα στοιχεία. Πρόκειται για το εύρος της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή ανοίγματος και στην τιμή κλεισίματος, το οποίο προσφέρει γρήγορα συμπεράσματα στον επενδυτή, όσον αφορά στη δημιουργία μιας διαφαινόμενης τάσης.

Τα παραπάνω διαγράμματα, λοιπόν, και η σωστή ανάγνωσή τους αποτελούν καθοριστικό στοιχείο στη διαδικασία τεχνικής ανάλυσης και, σε συνδυασμό με τη χρήση των τεχνικών δεικτών, μπορούν να προσφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη μελλοντική κίνηση μιας ισοτιμίας.