Κινητός μέσος όρος: Η τάση στα απλούστερά της

Σκοπός της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά του forex είναι να συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τα οποία προκύπτουν από τα δεδομένα των σχεδιαγραμμάτων) και να τα μετατρέπει σε αποτελέσματα που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις μιας ισοτιμίας. Παράλληλα, αυτό που πετυχαίνει κάποιος επενδυτής, προχωρώντας σε τεχνική ανάλυση, είναι να σχηματίσει ένα ξεχωριστό σχεδιάγραμμα, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως οπτικοποίηση της κίνησης μιας ισοτιμίας.

Σημαντικός παράγοντας, λοιπόν, στην τεχνική ανάλυση αποτελεί ο εντοπισμός μιας τάσης – της συνεχόμενης κίνησης, δηλαδή, μιας ισοτιμίας, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Και, προκειμένου να εντοπιστεί αυτή η τάση, πρέπει να οπτικοποιηθεί, με τη βοήθεια της τεχνικής ανάλυσης. Ο σημαντικότερος δείκτης, λοιπόν, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την οπτικοποίηση μιας τάσης είναι ο κινητός μέσος όρος.

Ο κινητός μέσος όρος είναι ο δείκτης εκείνος που θα δώσει ουσιαστικά μορφή στις τιμές μιας ισοτιμίας και θα εμφανίσει την τάση, ως μια ανοδική ή καθοδική γραμμή. Συναντάται σε δύο διαφορετικές μορφές (τον απλό και τον εκθετικό), οι οποίες μας δίνουν δύο διαφορετικές χρονικά εικόνες.

Ο απλός κινητός μέσος όρος (ή simple moving average ή SMA) δίνει μια συγκεντρωτική εικόνα για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έχουμε επιλέξει (για παράδειγμα, την τελευταία εβδομάδα) και προκύπτει με το να προσθέσουμε όλες τις τιμές (τιμή κλεισίματος, μέσο επίπεδο ή ημερήσιος μέσος όρος) του χρονικού διαστήματος και μετά διαιρέσουμε το άθροισμα αυτό με τον αριθμό των τιμών που χρησιμοποιήσαμε. Ο εκθετικός (exponential moving average ή ΕΜΑ), από την άλλη, επικεντρώνει στις πιο πρόσφατες τιμές και μπορεί να οριστεί είτε με ποσοστά (με βάση το ποσοστιαίο βάρος της τιμής της πιο πρόσφατης περιόδου) είτε χρονικά, χρησιμοποιώντας έναν ειδικό μαθηματικό τύπο.

Οι διαφορές αυτές δίνουν και διαφορετική χρησιμότητα στους δύο τύπους κινητών μέσων όρων. Έτσι, ο πρώτος ουσιαστικά επιβεβαιώνει μια τάση, καθώς αποτελεί ένα είδος ακολουθούντος δείκτη, ενώ ο δεύτερος είναι προπορευόμενος, αφού μπορεί να προβλέψει μια τάση, χάρη στο γεγονός ότι δίνει βαρύτητα στις πιο πρόσφατες τιμές.