Προπορευόμενοι δείκτες: Τα σημάδια της ορμής

Ανάμεσα στα εργαλεία που χρησιμεύουν στους επενδυτές της αγοράς του Forex να προβλέπουν με επιτυχία τις κινήσεις των ισοτιμιών ξεχωρίζουν οι τεχνικοί δείκτες, οι οποίοι ερμηνεύουν τα δεδομένα του παρόντος και του παρελθόντος και δίνουν μια πιθανή εικόνα των μελλοντικών κινήσεων των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων.

Μια σημαντική κατηγορία αυτών είναι οι προπορευόμενοι δείκτες (leading indicators), οι οποίοι καταγράφουν την ορμή των τιμών, κατά τη διάρκεια μιας σταθερής χρονικής περιόδου, και προπορεύονται των διαφαινόμενων τάσεων. Η περίοδος αυτή εξαρτάται από τον τύπο του δείκτη και τις χρονικές περιόδους που χρησιμοποιεί.

Οι τύποι προπορευόμενων δεικτών είναι τέσσερις και, συγκεκριμένα, οι stochastic, Williams, CCI (commodity channel index) και RSI (ή ταλαντωτές ορμής). Ο καθένας από αυτούς αξιοποιεί διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά την ανάλυση και αγνοεί όλες τις προηγούμενες κινήσεις των τιμών.

Οι προπορευόμενοι δείκτες προσφέρουν πολλά χρήσιμα εργαλεία στους επενδυτές και μπορούν να προκύψουν αρκετά πλεονεκτήματα από τη χρήση τους. Για παράδειγμα, είναι ικανοί να σηματοδοτήσουν το χρονικό σημείο μιας πρόωρης εισόδου ή εξόδου σε μια συναλλαγή. Επιπλέον, προσφέρουν περισσότερα σήματα, σε σχέση με άλλους δείκτες, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για την πραγματοποίηση συναλλαγών στην αγορά του Forex. Τέλος, μπορούν να ερμηνεύσουν εκ των προτέρων τη συμπεριφορά μιας τάσης και να προειδοποιήσουν για την ενδυνάμωση ή αποδυνάμωσή της.

Παράλληλα, βέβαια, οι προπορευόμενοι δείκτες παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα. Η προοπτική του αυξημένου κέρδους που συνοδεύει τα πρώιμα σήματα μιας τάσης εμπεριέχει και αυξημένο ρίσκο. Στην περίπτωση των προπορευόμενων δεικτών έχουμε και περισσότερες ενδείξεις, το οποίο σημαίνει ότι πολλές από αυτές μπορούν να είναι λανθασμένες. Σε αυτή την περίπτωση, ο επενδυτής μπορεί να αντιμετωπίσει μεγαλύτερες ζημίες στο κεφάλαιό του ή να αναγκαστεί να αλλάζει συνεχώς θέσεις, κλείνοντας προηγούμενες και ανοίγοντας νέες, με αποτέλεσμα να χάνονται συνεχώς χρήματα από το spread που διατηρεί ο forex broker.