Συναλλαγή CFD στην αγορά του forex

Τα CFD (συμβάσεις επί διαφορών) αποτελούν ένα επενδυτικό προϊόν που προέρχεται από την αγορά του χρηματιστηρίου και αφορά συνήθως σε μετοχές ή στην αξία αγαθών, όπως το πετρέλαιο, το αέριο και ο χρυσός. Ωστόσο, αφορά και στην αγορά του forex και μπορεί να βρεθεί σχεδόν σε κάθε forex broker που προσφέρει υπηρεσίες στους επενδυτές.

Άλλωστε, κάθε επενδυτής που αποκτά ένα CFD κάνει ουσιαστικά αυτό που κάνει και στην αγορά του forex, αποκτώντας ένα ζεύγος νομισμάτων. Το αντικείμενο της συναλλαγής δεν έρχεται ποτέ στα χέρια του (κοινώς δεν το αποκτά στην πραγματικότητα), αλλά κερδοσκοπεί στις διακυμάνσεις της αξίας ή της ισοτιμίας του.

Ένα CFD αποτελεί στην ουσία μια συμφωνία μελλοντικής εκπλήρωσης, γεγονός που σημαίνει πως τα κέρδη ή οι ζημίες που θα προκύψουν υπολογίζονται μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το διάστημα αυτό το καθορίζουν οι δύο πλευρές (ο πωλητής και ο αγοραστής του CFD). Πρόκειται για μια μελλοντική ημερομηνία, στην οποία θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Ουσιαστικά, οι δύο πλευρές αποφασίζουν στην ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής και σε μια συγκεκριμένη ισοτιμία, στην οποία θα πραγματοποιηθεί. Ανάλογα με τη διαφορά της προσυμφωνημένης ισοτιμίας και της τρέχουσας (κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) προκύπτει και το κέρδος ή η ζημία του επενδυτή.

Το κέρδος αυτό, όμως, ή η αντίστοιχη ζημία, δεν επηρεάζουν το κεφάλαιο του επενδυτή αποκλειστικά την ημέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αλλά ολόκληρο το διάστημα, κατά το οποίο αυτή παραμένει ανοιχτή. Κοινώς, το κεφάλαιο επηρεάζεται καθημερινά, ανάλογα με την τρέχουσα ισοτιμία και ενδεχομένως να δεχθεί ανεπανόρθωτες ζημίες.

Για το λόγο αυτό, τα CFD αποτελούν προϊόντα υψηλού ρίσκου και συστήνονται αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές που διαθέτουν αρκετό κεφάλαιο. Σε αντίθεση με μια ημερήσια συναλλαγή, το CFD δε μπορεί να κλείσει μόλις ο επενδυτής δει μεγάλες ζημίες ή ικανοποιητικά κέρδη. Ο κάτοχός του είναι αναγκασμένος να περιμένει έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της αγοράς.