Ταλαντωτές ορμής: Πολύτιμος σύμμαχος

Η επιτυχία στις συναλλαγές στην αγορά του Forex δεν είναι δυνατή, χωρίς κάποιες μεθόδους τεχνικής ανάλυσης. Τα κέρδη, άλλωστε, που μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος επενδυτής εξαρτώνται από τις σωστές προβλέψεις του – κι αυτές δεν είναι αποτέλεσμα της τύχης, αλλά της επιτυχούς κατανόησης των κινήσεων της αγοράς. Και η τεχνική ανάλυση αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για αυτή την κατανόηση.

Προκειμένου κάποιος επενδυτής, λοιπόν, να προχωρήσει σε τεχνική ανάλυση στις κινήσεις μιας τιμής, χρειάζεται τα απαραίτητα διαγράμματα, αλλά και μια πληθώρα δεικτών, οι οποίοι είναι εκείνοι που θα ερμηνεύσουν τις κινήσεις μιας τιμής που φανερώνεται σε αυτά τα διαγράμματα. Στην κατηγορία των δεικτών αυτών ανήκουν και οι ταλαντωτές ορμής, οι οποίοι μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμοι στους επενδυτές, προκειμένου να προσδιορίσουν την αρχή και το τέλος μιας τάσης ή τα πιθανά σημεία αντιστροφής της – ειδικά όταν μια αγορά κείνται εντός ενός μικρού εύρους τιμών.

Πρόκειται για προπορευόμενους (leading) δείκτες, οι οποίοι χρησιμεύουν για την πρόβλεψη μιας διαφαινόμενης τάσης και όχι για την εξακρίβωσή της, όπως οι ακολουθούντες (lagging). Επιπλέον, διαφέρουν από την πλειοψηφία των υπόλοιπων τεχνικών δεικτών, καθώς κυμαίνονται σε ένα περιορισμένο φάσμα τιμών. Αυτή, ωστόσο, είναι και η αξία τους, καθώς χάρη σε αυτό το γεγονός, ο επενδυτής που θα τους χρησιμοποιήσει μπορεί να διαπιστώσει αν η αξία ενός ζεύγους είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. Στην πρώτη περίπτωση, όταν η τιμή κυμαίνεται στα ανώτερα κλιμάκια του ταλαντωτή, η αξία είναι υπερτιμημένη και η σωφρονέστερη κίνηση θα είναι να πουλήσει. Αντίστοιχα, όταν κυμαίνεται στα κατώτερα κλιμάκια, είναι υποτιμημένη και είναι ευκαιρία να αγοράσει.

Χάρη στους ταλαντωτές ορμής, λοιπόν, ένας επενδυτής μπορεί να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για μια διαφαινόμενη τάση. Έτσι, του δίνεται η ευκαιρία να επικεντρωθεί σε αυτή και να την επιβεβαιώσει με κάποιο άλλο είδος δείκτη.