Τα διάφορα επίπεδα τεχνικής ανάλυσης

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία, κατά τις συναλλαγές στην αγορά του forex, μια διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε μυηθεί έστω στα βασικά μυστικά της. Εξάλλου, δε βασίζεται απαραίτητα σε θεωρητικούς υπολογισμούς, λογάριθμους και άλλες εξειδικευμένες γνώσεις. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σχετικά απλά από κάθε επενδυτή.

Βέβαια, και η υπεραπλουστευμένη τεχνική ανάλυση δεν είναι το ιδανικό, καθώς δε μπορεί να προσφέρει πλήρως εμπεριστατωμένα αποτελέσματα. Η απλή ανάλυση συνίσταται στην παρατήρηση των διαγραμμάτων και σε κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν στις κινήσεις μιας ισοτιμίας τις προηγούμενες ημέρες και στις ανώτατες και χαμηλότατες τιμές της. Χάρη σε αυτή, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τις σημαντικές πτυχές της κίνησης μιας ισοτιμίας. Μπορούν, για παράδειγμα, να εντοπίσουν μια τάση, βλέποντας τις τιμές που εμφανίζονται στο διάγραμμα να κυμαίνονται προς τα πάνω (ανοδική τάση) ή προς τα κάτω (πτωτική τάση). Αλλά δε μπορούν να μάθουν περισσότερα για την τάση αυτή.

Πτυχές, λοιπόν, όπως η ορμή της τάσης, το ξεκίνημα, το τέλος και η αντιστροφή της ή και το εύρος της δε μπορούν να εντοπιστούν με “γυμνό” μάτι. Είναι απαραίτητη μια περισσότερο πολύπλοκη διαδικασία τεχνικής ανάλυσης, με τη βοήθεια κάποιων πιο σύνθετων διαγραμμάτων (όπως τα candlestick, για παράδειγμα) και κάποιων τεχνικών δεικτών (όπως οι κινητοί μέσοι όροι, οι ζώνες Bollinger και οι ταλαντωτές ορμής, για παράδειγμα). Χάρη στα παραπάνω εργαλεία, η τεχνική ανάλυση μπορεί να αποφέρει πιο χρήσιμα συμπεράσματα.

Φυσικά, οι πιο έμπειροι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν επιπλέον εργαλεία (ακόμη και ειδικούς αλγόριθμους), προκειμένου να πραγματοποιήσουν ακόμη πιο πολύπλοκες διαδικασίες τεχνικής ανάλυσης. Πολλοί, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν περισσότερο… εξωτικά διαγράμματα και δείκτες, ακόμη και θεωρήματα όπως η ακολουθία Fibonacci.

Κάθε επίπεδο τεχνικής ανάλυσης, λοιπόν, προσφέρει διαφορετικά συμπεράσματα και περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση μιας ισοτιμίας. Το ποια θα χρησιμοποιήσει κάθε επενδυτής εξαρτάται κυρίως από τις γνώσεις και την εμπειρία του, αλλά και τις πτυχές που αναζητά για τη συναλλαγή του.