Το swap και η χρησιμότητά του

Όπως είναι φυσικό, σε μια τόσο μεγάλη και δραστήρια αγορά, όπως αυτή του Forex, οι επιλογές συναλλαγών ανάμεσα σε επενδυτές ή εταιρείες Forex  είναι πολλές και δεν εξαντλούνται στις απλές και βασικές συμφωνίες. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν, να δανειστούν, να προβλέψουν, να κερδοσκοπήσουν – ακόμη και να ανταλλάξουν μεταξύ τους συνάλλαγμα που έχουν στην κατοχή τους.

Η τελευταία μέθοδος συναλλαγής ονομάζεται swap και πραγματοποιείται συνήθως ανάμεσα σε εταιρείες ή μεγάλους επενδυτές που κατέχουν το συνάλλαγμα που συναλλάσσονται. Αναλυτικότερα, το swap αποτελείται από την ταυτόχρονη αγορά και πώληση ενός συναλλάγματος για ένα άλλο. Το συναλλασσόμενο ποσό είναι το ίδιο και για τα δύο συναλλάγματα και οι δύο πλευρές συνάπτουν ταυτόχρονα συμφωνία σε δύο αγορές: αυτή τοις μετρητοίς (spot market) και αυτή των προθεσμιακών συμφωνιών (forward market).

Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες που έχουν ξένο συνάλλαγμα στη διάθεσή τους, καταφέρνουν να το διαχειριστούν αποτελεσματικότερα και να προχωρήσουν σε συναλλαγές εξαλείφοντας το ρίσκο που συνοδεύει κάθε απλή συναλλαγή στην αγορά του Forex. Αντίστοιχα, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα για είσπραξη τόκων, κερδοσκοπία ή για αντιστάθμιση κινδύνου (hedging).

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το swap αποτελείται από δύο συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και με το ίδιο ακριβώς ποσό, αλλά σε διαφορετικό συνάλλαγμα. Για παράδειγμα, η διαδικασία του swap ανάμεσα σε δύο Forex traders μπορεί να έχει ως εξής: μια εταιρεία, η οποία διαθέτει ευρώ και θέλει να αγοράσει δολάρια έρχεται σε συμφωνία με μία που διαθέτει δολάρια και θέλει να αγοράσει ευρώ. Οι δύο πλευρές πραγματοποιούν ταυτόχρονα μια συναλλαγή της μετρητοίς και μια προθεσμιακή συμφωνία (σε κάποιες περιπτώσεις, είναι δυνατή και η σύναψη δύο προθεσμιακών συμφωνιών). Ορίζονται τα ποσά και το επιτόκιο, καθώς και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κάθε συναλλαγής. Αυτή τοις μετρητοίς συνήθως λήγει εντός μία εβδομάδας, ενώ η προθεσμιακή μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και σε 10 χρόνια.

Το swap, λοιπόν, αποτελεί μια εξαιρετικά ευέλικτη συναλλαγή, η οποία δίνει στις πλευρές που τη χρησιμοποιούν τη δυνατότητα να χειριστούν αποτελεσματικά και χωρίς ρίσκο τα αποθέματα συναλλάγματος που διαθέτουν, αλλά και στους επενδυτές την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν στην αγορά του Forex.