Τύποι διαγραμμάτων τεχνικής ανάλυσης: Ραβδόγραμμα

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε συναλλαγής στην αγορά του Forex, καθώς δίνει στους επενδυτές την πλέον χρήσιμη πληροφορία για την πρόβλεψη των μελλοντικών κινήσεων μιας ισοτιμίας: την κίνησή της κατά το παρελθόν. Άλλωστε, οι πιο έμπειροι επενδυτές θα σας πουν πως δεν είναι δυνατόν να προβλέψεις το μέλλον, χωρίς την κατανόηση του παρελθόντος.

Η κατανόηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω των διαγραμμάτων τεχνικής ανάλυσης. Οι επενδυτές στην αγορά του Forex μπορούν να χρησιμοποιήσουν τρεις διαφορετικούς τύπους δημοφιλών διαγραμμάτων: τα γραμμικά, τα ραβδογράμματα και τα Japanese candlesticks. Από αυτά, τα γραμμικά είναι τα πιο εύκολα. Αλλά προσφέρουν ελάχιστες πληροφορίες. Αντίστοιχα, τα candlesticks προσφέρουν πολλές πληροφορίες, αλλά μπορούν να δυσκολέψουν τους πιο άπειρους επενδυτές.

Τα ραβδογράμματα καταφέρνουν να διατηρήσουν μια ισορροπία, ανάμεσα στην ευκολία ερμηνείας και τον όγκο απαραίτητων πληροφοριών. Ουσιαστικά, παρουσιάζουν την τιμή ανοίγματος και κλεισίματος, αλλά και τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή μιας ισοτιμίας, κατά ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Και, λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται απλά για ευθείες γραμμές, είναι πολύ εύκολα στην ερμηνεία τους.

Η κορυφή ενός ραβδογράμματος, λοιπόν, αντιπροσωπεύει τη μέγιστη τιμή που παρουσίασε η ισοτιμία κατά το διάστημα που ενδιαφέρει τον επενδυτή. Αντίστοιχα, η βάση του αντιπροσωπεύει την ελάχιστη τιμή. Επιπλέον, η συγκεκριμένη γραμμή τέμνεται σε δύο σημεία από αντίστοιχες μικρότερες. Αυτή που βρίσκεται αριστερά αποκαλύπτει την τιμή ανοίγματος, ενώ αυτή που βρίσκεται δεξιά την τιμή κλεισίματος.

Από τρεις απλές γραμμές, λοιπόν, ο επενδυτής μπορεί να μάθει τις βασικότερες πληροφορίες που αφορούν σε μια ισοτιμία, στη διάρκεια ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος. Χάρη σε αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για την τάση που διακατέχει τη συγκεκριμένη ισοτιμία. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τις κινήσεις της κατά το παρελθόν και αξιοποιώντας επιπλέον τεχνικά εργαλεία, μπορεί να προβλέψει την τάση που θα ακολουθήσει και την καλύτερη στρατηγική για τη συναλλαγή του.