Τύποι διαγραμμάτων τεχνικής ανάλυσης: Japanese candlesticks

Τα γραφήματα αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε επενδυτή στην αγορά του Forex που επιθυμεί να προβλέψει τις μελλοντικές κινήσεις μιας ισοτιμίας, με βάση την κίνησή της κατά το προηγούμενο διάστημα. Κάθε επενδυτής, λοιπόν, έχει στη διάθεσή του τρεις δημοφιλείς τύπους γραφημάτων: τα γραμμικά, τα ραβδογράμματα και τα Japanese candlesticks.

To όνομα των τελευταίων οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούνταν κατά κόρον στην Ιαπωνία. Ωστόσο, σχετικά πρόσφατα και οι Ευρωπαίοι επενδυτές ξεκίνησαν να εκτιμούν την ευκολία που προσφέρουν. Παρέχουν, άλλωστε, πιο πλήρη πληροφόρηση, σε σχέση με τα άλλα δύο, καθώς δεν απεικονίζουν μόνο τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές μιας ισοτιμίας σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, αλλά και τη σχέση μεταξύ της τιμής ανοίγματος και κλεισίματος. Επιτρέπουν, επίσης, το γρήγορο εντοπισμό διαφορετικών συμπεριφορών μιας ισοτιμίας, οι οποίες βοηθούν στον χαρακτηρισμό μιας τάσης. Και κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αρχικά, απλά παρατηρώντας το σχήμα τους.

Ένα Japanese candlestick αποτελείται από δύο μέρη: το σώμα και το φυτίλι. Το πρώτο παρουσιάζει τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή ανοίγματος και κλεισίματος. Αν είναι λευκό ή μπλε, ο επενδυτής καταλαβαίνει πως η τιμή κλεισίματος ήταν υψηλότερη της τιμής ανοίγματος. Αντίστοιχα, αν είναι μαύρη ή κόκκινη, η τιμή κλεισίματος ήταν χαμηλότερη της τιμής ανοίγματος. Το φυτίλι, από την άλλη, παρουσιάζει τη χαμηλότερη και την υψηλότερη τιμή που παρουσίασε η ισοτιμία τη συγκεκριμένη ημέρα ή περίοδο.

Ένα βασικό πλεονέκτημα των Japanese candlesticks, εκτός από το μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών που αποκαλύπτουν για την κίνηση μιας ισοτιμίας, είναι το γεγονός ότι καταφέρνουν να απομακρύνουν τις μεμονωμένες κινήσεις και τα στατιστικά λάθη – κάτι που σπάνια επιτυγχάνει ένα ραβδόγραμμα. Προσφέρουν, λοιπόν, μεγαλύτερη ασφάλεια στην πρόβλεψη μιας τάσης, ενώ παράλληλα, μπορούν να ερμηνευτούν και σε μεγαλύτερο βαθμό, βοηθώντας τους επενδυτές να ανοίξουν και να κλείσουν μια θέση την καταλληλότερη στιγμή.